خداوندا اين كشور را از گزند دشمن شرير ، خشكسالي  و دروغ دور نگهدارداريوش بزرگ

مهربان پولادي - اين نوشتار را تقديم ميکنم به همه ايران دوستان ميهن گرفتار تا شايد مهر تمدن کهن ايران دگر بار در دلهايشان فروزان شود و اين اسناد جاودانه نياکانمان را الگويی برای سازندگی ايران فردا کنند

چرا ميگوييم داريوش بزرگ ؟

داريوش بزرگ را ميتوان به جرات يکی از نوابغ هوشمند و شايسته برای قدرت و شاهنشهی آسيا ناميد . در اينجا

برآن شدم تا شما را با گوشه ای از کارهای شگفت انگيز اين فرزند پاک ايران و شاهنشاه 28 کشور آسيا آشنا كنم.

و همچنين با انديشه های اهورايی اين ابر مرد وطن پرست تاريخ ايران و جهان که بدون ترديد وی ادامه دهنده راه

کورش بزرگ بوده است آشنايی بيشتری داشته باشيم . در مرحله نخست اين نوشتار بايد به همه ايرانيان اين نکته مهم را گوش زد کنم که هيچ گاه واژه داريوش کبير را به کار نبردند . زيرا شايسته ابر مردی همچون داريوش

نيست که وی را با پسوند کبير بناميم . کبير از واژه ای صدرصد عربی ريشه گرفته شده است که کلمات اکبر -کبر - کبری نيز از همين واژه است . پس مه يا بزرگ که ريشه ای کاملا ايرانی دارد برازنده اين بزرگ مرد ايرانی و ديگر افراد شايسته اين پسوندد است .

داريوش پور( پسر) گشتاسب - پور ارشام - پور آريارمن - پور چيش پش بود که نياکانش در سه نسل به کورش بزرگ بازميگشت . وی يکی از سرداران نامی ارتش کامبوجيه فرزند کورش بزرگ بود . پس از درگذشت کمبوجيه داريوش بزرگ بر ضد بريای دروغين که خود را فرزند کورش معرفی کرده بود قيام کرد و سلطنت را از وی بازستاند . داريوش با همکاری 6 سردار برجسته از ارتش کمبوجيه که نامشان : وينددفرنه - اوتن -گائوبرووه - ويدرنه - بغ بوخش - اردومنش بود بر ضد شاه دروغين قيام کردند و وی را از مقام شاهی برکنار کردند و مجازات کردند . سپس يکی از 7 تن سردار ايرانی در طی مسابقه ای در ميدان اصلی شهر به مقام  پادشاهی رسيد و او کسی نبود جز داريوش بزرگ .

فرتور درفش ارتش شاهنشاهي ايران در زمان داريو بزرگ

گوشه ای از اقدامات شگفت انگيز و ميهن پرستانه داريوش بزرگ

يکی از مهم ترين اقدامات داريوش بزرگ قراردادن مصر به عنوان يکی از ولايات ايران بود . اين اقدام برابر با4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد صورت گرفت . وی قلمروامپراتوری ايران را به 30 ايالت تقسيم كرد و هر ايالت را ساتراپي )واژه اي مادي است(ناميد و دستور داد  با تاسيس پستخانه ارتباط مردم اين ايالتها با هم تامين شود و داد وستد با پول انجام شود )سكه هايي كه ضرب كرده بود.( مصر يكي از ساتراپي هاي ايران آن زمان بود كه داريوش توجه خاصي به آن داشت .

نظم دادن انسانی به ماليات های کشوری يکی ديگر از مهم ترين اقدامات داريوش بزرگ است به گفته پلوتارخ مورخ نامی سالهای 46 تا 120 پس از ميلاد همه ساله از کشورهای مختلف هدايايی به دربار شاهنشاهی ايران می آوردند تا اينکه داريوش مقدار ماليات را برای هر ايالت معين کرد . سپس مامورانی را فرستاد به ايالتهای امپراتوری تا ببينند چه مقدارمردم توانايی پرداخت ماليات را دارند ؟ آيا مبلغ تعيين شده فشاری را بر مردم تحميل نمی کند ؟ سپس ماموران يه حضور شاهنشاه آمدند گفتند همه قادر هستند اين مبلغ را بپردازند . با اين حال داريوش بزرگ دستور داد همان مقدار را هم نصف کنند . که درباريان علت را پرسيدند . وی پاسخ داد ممکن است

شهربانان هم برای خود مبلغی از مردم به صورت غير قانونی دريافت کنند پس بايد اين را در نظر گرفت .

ساخت راهی شاهی با زيرسازی اصولی و مستحکم به طول 2700 کيلومتر يکی از شگفت انگيز ترين کارهای وی در 2500 سال پيش به حساب می آيد. اين راه از شوش به سارد در نزديکی مدينترانه بود . زيرسازی مستحکم اين راه که بسيار شبيه به آسفالتهای امروزی است از نبوغ امپراتوری داريوش بزرگ و برگزيدن اصولی ترين شيوه حکومتی و راه سازی به حساب می آيد . ماريژان موله اولين راه شوسه و زير سازي شده در جهان را به داريوش نسبت داده است .

داريوش بزرگ طرح تعلميات عمومي و سوادآموزي را اجباري و به صورت كاملا رايگان بنيان گذاشت كه به موجب آن همه مردم مي بايست خواندن و نوشتن بدانند . اين اقدام وی نيز در تاريخ بی سابقه بود . وی اينگونه می انديشيد که پادشاه زمانی ميتواند در انديشه آباد ساختن کشور باشد و ويرانی ها را آباد کند که مردمانش از شعور و سواد کافی برخوردار باشند و اقدامات شاهنشاه را برای اقتدار کشور درک کنند . (پرفسور هرتسفلد) هنر هخامنشی در زمان داريوش بزرگ به منتهی عظمت خود رسيد و داريوش شاه تمام هنرهای آسيا را برای شاهنشاهی ايران استفاده نمود . از گاوهای بالدار عظيم الجسته در شوش يا کاخهای هنر خاورميانه در پرسپوليس يا کاخهای سلطنتی شوش يا سنگتراشه های بيستون و . . . وی شاهی مقتدر و هنر دوست ناميده شده بود که ايران را به سبک شگرفی اداره نمود . مورخين يونانی نوشته اند وی هنری را در پارسه اجرا کرد که ديگر بالاتر از آن ممکن نبود و عالی ترين شکل ممکن را وی پيداه کرد .

داريوش بزرگ در پايئز و زمستان 518- 519  قبل از ميلاد نقشه ساخت ابنيه هاي شگفت انگيزپرسپوليس را طراحي كرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر و ديگر هنرهای آسيايی که همگی زير مجوعه ای از ايران بودند نقشه آن را با كمك چندين تن از معماران مصري بروي كاغد آورد و يادگاری خارق العاده به نام کاخهای پرسپوليس بنا کرد که ساخت که آن 65 سال به طول انجاميد ولی زندگی اهورايی وی کفاف ديدن پايان کاخ را نداد .

وی با اين انديشه که ايران با تمدنی کهن و شاهنشاهی قدرتمندی همچون ايران که مناطق زيادی از آسيا را به زيرا پرچم ايران در آورده است شايسته يک مرکز قدرتمند با طراحی فوق العاده است که تا هزاران سال برای آيندگان بماند و آنان درس عبرت بگيرند و راه نياکان خود را ادامه دهند . که می بينيم بعد از گذشت 2500 سال از ساخت پرسپوليس با وجود ويران شدنش توسط اسکندر گجستک و آتش کشيدن آن هنوز با قدم نهاندن در اين يادگار داريوش شاه ابهت اين مکان انسان را تحت تاثير قرار ميدهند و همگان اين وطن پرستی آنان را ستايش ميکنند.

نکته مهم اين ساختمانها بزرگ رعايت حقوق انسانی کارگران و معماران است که داريوش شاه تمام مزايا و حقوق روزانه آنان را بر کتيبه ها نوشته است . داريوش بزرگ در هر سال براي ساخت كاخ به كارگران بيش از نيم ميليون طلا مزد مي داده است كه به گفته مورخان گران ترين كاخ دنيا محسوب ميشده . اين در حالي است كه در همان زمان در مصر كارگران به بيگاري مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد كه با شلاق همراه بوده است . داريوش بزرگ براي ساخت كاخ پرسپوليس كه نمايشگاه هنر آسيا بوده 25 هزاركارگر به صورت 10 ساعت در تابستان و 8 ساعت در زمستان به كار گماشته بود و به هر استادكار هر 5 روز يكبار يك سكه طلا) داريك) مي داده و به هر خانواده از كارگران به غير از مزد آنها روزانه 250 گرم گوشت همراه با روغن كره عسل و پنير ميداده است و هر 10 روز يكبار استراحت داشتند .

ازبرجسته ترين اقدام داريوش بزرگ بنيانگذاری نيروی دريايی ارتش ايران برای نخستين بار در تاريخ آريا بوم بوده است . به گفته هرودوت داريوش 2 گروه اکتشافی به دريا گسيل داشت . يکی از هند به دريای عمان و دريای سرخ و سپس از رود نيل روانه دريای مديترانه نمود . گروهی را تا دريای اژه در کنار ايتاليا و از طرف ديگر گروهی تا نزديکی آفريقا فرستاد . اين اقدام داريوش بزرگ به حدی به سرعت پيشرفت کرد که در زمان لشگر کشی تاريخی خشيارشا به اروپا به گفته هرودوت 4000 تا 5000 هزار ناوگان دريايی ارتش شاهنشاهی ايران روانه اروپا شده بود . که خشيارشا آنان را به 4 دسته تقسيم کرده بود : " ناوگان جنگی" برای پرتاب گوی های آتشين ناوگان سرگور برای دنبال کردن دشمن و تعقيب آنان ناوگان بارکش برای جابجايی ارتش و سربازان ناوگان مهندسی برای جابجايی وسايل مهندسی برای پل سازی و کانال زدن و اقدامات مهندسی نظامی .داريوش بزرگ پادگان و نظام وظيفه را در ايران پايه گذاري كرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزير بايد به خدمت بروند و تعليمات نظامي ببينند تا بتوانند از سرزمين پارس دفاع آنند

داريوش بزرگ براي اولين بار در ايران وزارت راه وزارت آب سازمان املاك سازمان پست و تلگراف(چاپارخانه ( را بنيان نهاد که اين اقدام وی نخستين وزارت پست سريع جهانی شناخته شده است .

علاقه به آبادی - رونق کشاورزی و سرسبزی از ديگر خصوصيات برجسته داريوش بزرگ بود . وی شهربان )ساتراپ (ايالت های خود را به موظف به کاشت درختان و رونق کشاورزی ميکرد . در نامه ای که باستان شناسان آنرا پيدا کرده اند و پرفسور ايران شناس گيريشمن آنرا به چاپ رساند داريوش بزرگ به حاکمان روسيه وآسيای صغير چنين فرمان ميدهد : من نيت شما را در بهبود بخشيدن کشورم به وسيله انتقال و کاشت درختان ميوه در آن سوی فرات و در بخش عليای آسيا تقدير و سپاس ميگويم .

داريوش بزرگ براي جلوگيري از قحطي آب در هندوستان كه جزوي از ايران بوده سدي عظيم بروي رود سند بنا نهاد و مرمان آنجا را از خود خشنود نمود و جلوی قحطی را گرفت .

از ديگر اقدامات داريوش بزرگ دادن پناهندگی سياسی به فيثاغورث بود كه بدلايل مذهبي ازكشور خود گريخته بود و به ايران پناه آورده بوده است و سپس توسط داريوش بزرگ داراي يك زندگي خوب همراه با مستمري دائم شده بود . داريوش براي سهولت رفت و آمد ميان ايران وايالت مصر دستور داد آه ميان درياي سرخ و رود نيل آبراهي   )کانال سوئز کنونی ( بسازند كه آثار آن وكتيبه مربوط به اتمام اين آبراه كه صدها سال داير بود و بر اثر توفان شن پر شده است به دست آمده و موجود است. در طول اين كانال تخته سنگهاي تراشيده شده به دست آمده كه در آنها تاريخ اتمام هر قطعه از آبراه حك شده است و اين سنگها در دست است. در يك سنگ نبشته آمده است كه روز افتتاح آبراه، 26 كشتي از آن عبور كردند و اين نوشته به چهار زبان و دو خط است )ميخي و هيروگليف(. از همين دوران اثري به دست آمده كه عبارت است از مخلوطي از علامت ايران (بالهاي باز شده مرغ با سرانسان و كلاه پارس) و علائم قديم مصر عليا و مصر سفلي كه نشانه وحدت مصر واحد با امپراتوري ايران است. لوح در قرن 20 به دست آمده است. وي در سنگنبشته هايش در « درياي سرخ - نيل » داريوش به مناسبت پايان آبراه مصر خود را داريوش پسر ويشتاسپ هخامنش )ويشتاسپ در فارسي امروز به گشتاسپ تبديل شده است) خوانده كه از همان زمان احترام عميق به پدر و بكار رفتن نام او پس از نام فرد در جهان رواج يافته است. معبدي كه داريوش در مصر ساخت، هنوز تقريبا به طور كامل درمنطقه واحه موجود است . وی به اديان مصر احترام گذاشت و هيچگاه دين مزديسنای ايرانی ) زرتشت ( را در آنجا تبليغ نکرد .

دعای داريوش بزرگ

خداوند اين کشور را از گزند دشمن دروغ و خشکسالی به دور نگهدارد

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
 • مهمان - mina

  داريوش واقعا بزرگ بود و ما بايد كار هاي او را سرمشق قرار دهيم

 • مهمان - khodadad

  درود بر داریوش بزرگ که افتخار ما ایرانیان است

 • مهمان - بهناز

  درود بر داریوش بزرگ و همچنین شما که یاد ابرمردی چون ایشان را گرامی داشتید.باز هم برایمان درباره ابرمردان تمدن ایران بنویسید.

 • مهمان - اردشير

  :upset دوران قديم با چگونگي تفكر را با حال و عر خلاقيت را مقايسه كنيد
  من يكي كه ميخواستم در ان دوران بودم و با داريوش بزرگ دستت درد نكنه آقاي پولادي كه تاريخ گذشته را زنده مي كنيد

فرتوری از نگارخانه

marasempayanijamrandokht3_20090401_31572263.jpg

تبلیغ ویژه

واپسین نوشته ها

گزارش تصویری

پیوند ها

خبرخوان یافت نشد

تبلیغ 2